Regulamin obiektu

REGULAMIN PENSJONAT SKI & SPA

KIEROWNIK OBIEKTU będzie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, służącego zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 1. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość pensjonatu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 3. W przypadku zarezerwowania pokoju i uiszczenia opłaty za pobyt, Gość pensjonatu może wskazać na swoje miejsce inną osobę, która będzie mogła skorzystać z pokoju po uzyskaniu uprzedniej zgody pensjonatu i dopełnieniu obowiązku meldunkowego.Osoby nie zameldowane w pensjonacie mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z Usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia Usług osobie, która naruszy tą zasadę. Osoba zameldowana w pokoju ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zabór własności Pensjonatu, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu, na osobie Gościa, pracownikom, osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokój lub funkcjonowanie obiektu.
 5. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Kierownikowi obiektu natychmiastową reakcję. 
 6. Na życzenie Gościa Pensjonat nieodpłatnie świadczy następujące usługi:
  ·udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  ·przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Recepcji – 50 PLN (doba)
  ·przechowanie bagaż (obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego);
 7. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów, mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu (sejf w recepcji).W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z przepisami art. 846-851 Kodeksu Cywilnego.
 9. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Osoby do 14 roku życia na terenie hotelu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych. W restauracji i innych punktach gastronomicznych Goście nie mogą przebywać w szlafrokach, strojach plażowych itp.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach hotelowych: grzałek, żelazek i czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących własności pensjonatu.
 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 14 dni.
 12. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W obiekcie przyjmujemy zwierzęta - opłata 40zł za dobę. Kara za nie przestrzeganie powyższego wynosi 500 zł za dobę, a w dalszych konsekwencjach konieczność opuszczenia Pensjonatu, decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Pensjonatu Ski&Spa.